Zorgplicht, aanmelding en toelating

Aanmelding, zorgplicht en toelating 

Wanneer een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) schriftelijk bij een RENN4-school wordt aangemeld door de wettelijke vertegenwoordiger, zullen wij onderzoeken of de school een zo passend mogelijk onderwijsaanbod kan doen. Als een leerling op meerdere scholen is aangemeld, wordt aan de ouders gevraagd welke school hun voorkeur heeft. Deze voorkeursschool heeft dan de onderzoeksplicht en de zorgplicht om een zo passend mogelijk aanbod te doen. 

RENN4-school is voorkeursschool 

Nadat het aanmeldingsdossier is ontvangen, wordt met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Hieraan zullen in ieder geval de gedragskundige en de intern begeleider van de school deelnemen. Op basis van het aanmeldingsdossier en het intakegesprek zal de school binnen 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als wij vinden dat onze school de leerling geen goed aanbod kan doen, zoeken we samen met ouders naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een andere RENN4-school.  

Het toelatingsbeleid vindt u hier.

Geen plaatsruimte 

Als er in de (groep van de) school geen plaatsruimte is, kan worden besloten de leerling niet te plaatsen. Volgens de wet heeft RENN4 dan geen zorgplicht. Om onderwijs van de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen leveren, kan RENN4 namelijk niet méér leerlingen plaatsen dan een school/groep maximaal kan bedienen. Heeft een RENN4-school (tijdelijk) geen plaatsruimte, dan wordt dit op de webpagina van de school gecommuniceerd.  

Als een RENN4-school geen plaatsruimte heeft, stelt de provinciedirecteur van de school de directeur/coördinator van het Samenwerkingsverband op de hoogte van de plaatsingslijst voor deze school. Gelijktijdig wordt besproken of er binnen het samenwerkingsverband mogelijkheden zijn om de leerling(en) een passend aanbod te doen en welke rol van RENN4 daarbij zou kunnen spelen.  

Een overzicht van de samenwerkingsverbanden vindt u hier