Menu Bel RENN4

Synthese Heerenveen (Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS)

Synthese Heerenveen (Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS) - RENN4

Het Samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland heeft geconstateerd dat er in de regio geen dekkend aanbod is voor havo- en vwo-leerlingen met (ernstige) beperkingen in het autistisch spectrum (ASS). RENN4 kan de leerlingen met deze specifieke ondersteuningsvraag/-behoefte, die in het speciaal onderwijs geplaatst worden, momenteel geen regulier havo- en vwo-diploma bieden. Ook is er in de regio nog een kleine groep thuiszitters met ASS problematiek, die een havo- of vwo-diploma zouden kunnen halen als daar een passende voorziening voor zou zijn. In samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs willen OSG Sevenwolden, het Bornego College en VSO De Zwaai (onderdeel van RENN4) dit mogelijk maken door in Heerenveen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen: Synthese, passend onderwijs voor leerlingen met ASS problematiek in Heerenveen e.o.

Vanaf schooljaar 2018 – 2019 zijn we met een pilot gestart met een kleine groep bovenbouwleerlingen. De gepersonaliseerde aanpak zoals deze in de TAN (Talentencollege Noord) is ontwikkeld vormt de basis. Er nemen 5 of 6 leerlingen deel die ook al op één van de drie scholen stonden ingeschreven en al in de bovenbouw van de havo en vwo aanwezig zijn of een overgangsbewijs hebben/hadden aan het eind van afgelopen schooljaar voor de bovenbouw van havo of vwo.

Voor schooljaar 2019-2020 wordt deze bovenbouwgroep doorontwikkeld naar 10 á 12 leerlingen. Dit is een heterogene groep in niveau en leeftijd.

Vanaf schooljaar 2019-2020 start de eerste onderbouwgroep(havo en vwo klas 2 en 3) met de gepersonaliseerde aanpak als basis. Brugklasleerlingen havo en vwo klas 1 die voldoen aan de criteria starten in principe met een zwaar ontwikkelperspectiefplan (OPP) in het regulier onderwijs. In het OPP wordt de onderwijsbehoefte duidelijk omschreven en de begeleiding gestart. In dit traject wordt gekeken of plaatsing naar de Synthesegroep met de tijd noodzakelijk is.

Criteria

 • Leerlingen met een HAVO of VWO niveau.
 • Leerling met internaliserende problematiek op grond van psychodiagnostisch onderzoek waarbij ASS kenmerken een rol spelen passend bij de context van het concept Synthesegroep.
 • Leerlingen die maatwerk ondersteuning nodig hebben gerelateerd aan gedragsontwikkeling passend bij autisme (ASS).
 • De aanmelding verloopt via VSO De Zwaai en de leerlingen staan ingeschreven bij VSO De Zwaai. Voor de aanmeldprocedure dient een TLV te worden aangevraagd via het samenwerkingsverband ZO Friesland.

Toelating en instroom in de onderbouw en de bovenbouw vindt in de pilot plaats vanuit:

 • OSG Sevenwolden
 • Bornego College
 • RENN4 VSO De Zwaai
 • VSO De Monoliet (afdeling Kinnik) waar het leerlingen betreft uit de regio Heerenveen. Indien leerlingen zijn geplaatst bij VSO De Monoliet (afdeling Kinnik) betreft het een residentiele plaatsing. Een terugplaatsing in het reguliere onderwijs, zijnde de Synthesegroep kan alleen met TLV. Anders wordt het een terugplaatsing naar het reguliere VO.
 • Het samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland

Verder

 • Het betreft een samenwerking tussen drie scholen te weten: VSO De Zwaai(onderdeel Renn4), OSG Sevenwolden en het Bornego College.
 • Het onderwijsprogramma wordt uitgevoerd in een daarvoor specifiek prikkelarme leeromgeving in het gebouw van locatie Fedde Schurer van OSG Sevenwolden aan de Schans.
 • Daar waar mogelijk en wenselijk kunnen leerlingen deelnemen aan een aantal reguliere lessen op Fedde Schurer(hybride constructie).
 • De leerlingen worden begeleid door een specialist van VSO De Zwaai en een studiecoach van VSO De Zwaai/Sevenwolden.
 • Het onderwijs wordt verzorgd door vakdocenten van OSG Sevenwolden vanuit de onderbouw en de bovenbouw.
 • De leerlingen volgen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het reguliere havo/vwo programma.

 

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen
Marrit van der Werf via mwerf@bornego.nl of T: 0513-801804
Aagg Toering via a.toering@sevenwolden.nl of T: 0513-644973
Suzanne Aeilkema via s.aeilkema@renn4.nl of T: 0512-571130

Terug naar het overzicht

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.