Menu Bel RENN4

Synthese Heerenveen

Passend onderwijs voor leerlingen met ASS

Synthese Heerenveen - RENN4

Het Samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland heeft geconstateerd dat er in de regio geen thuisnabij dekkend onderwijsaanbod is voor havo- en vwo-leerlingen met (ernstige) beperkingen in het autistisch spectrum (ASS). RENN4 kan de leerlingen met deze specifieke ondersteuningsvraag/-behoefte, die in het speciaal onderwijs geplaatst worden, momenteel vmbo-BBL, vmbo-KBL, vmbo-TL  en havo/profiel E&M via regulier weg een diploma bieden. Ook is er in deze regio nog een kleine groep thuiszitters met ASS problematiek, die een havo- of vwo-diploma zouden kunnen halen als daar een passende voorziening voor zou zijn. In samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs (RENN4) willen OSG Sevenwolden, het Bornego College en VSO De Zwaai (onderdeel van RENN4) dit mogelijk maken door in Heerenveen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen: Synthese, passend onderwijs voor leerlingen met ASS problematiek in Heerenveen e.o.

Vanaf schooljaar 2018 – 2019 zijn we met een pilot gestart met een kleine groep bovenbouwleerlingen. De gepersonaliseerde aanpak zoals deze in de TAN (TAlentencollege Noord) is ontwikkeld vormt de basis. Voor schooljaar 2019-2020 wordt deze bovenbouwgroep doorontwikkeld naar 10 á 12 leerlingen. Dit is een heterogene groep in niveau en leeftijd.

Vanaf schooljaar 2019-2020 start de eerste onderbouwgroep(havo en vwo klas 1, 2 en 3) met de gepersonaliseerde aanpak als basis. Deze onderbouwgroep is bedoeld voor:

 • Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs (met TLV PO)
 • Leerlingen uit regulier basisonderwijs (veelal met OPP of bezig met doorverwijzing VSO) waarbij het naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar is in te stromen in regulier VO met zwaar OPP, zijn per september te plaatsen in Synthesegroep.
 • Brugklasleerlingen havo en vwo klas 1 met een onderwijsbehoefte met zware ondersteuning kunnen starten in het regulier onderwijs met een zwaar ontwikkelperspectiefplan (OPP). In het OPP wordt de onderwijsbehoefte duidelijk omschreven en de begeleiding gestart. In dit traject wordt gekeken of plaatsing naar de Synthesegroep in de loop van het schooljaar noodzakelijk is.
 • Zij-instroom vanuit VSO (RENN4) en VO, klas 1, 2 en 3.

Criteria

 • Leerlingen met een HAVO of VWO niveau.
 • Leerling met internaliserende problematiek op grond van psychodiagnostisch onderzoek waarbij ASS kenmerken een rol spelen passend bij de context van het concept Synthesegroep.
 • Leerlingen die maatwerk ondersteuning nodig hebben gerelateerd aan gedragsontwikkeling passend bij autisme (ASS).

Toelating en instroom in de onderbouw en de bovenbouw vindt in de pilot plaats vanuit

 • OSG Sevenwolden
 • Bornego College
 • RENN4 VSO De Zwaai
 • De aanmelding verloopt via VSO De Zwaai en de leerlingen staan tevens ingeschreven bij VSO De Zwaai. Voor de aanmeldprocedure dient een TLV te worden aangevraagd via het Samenwerkingsverband ZO Friesland.
 • VSO De Kinnikschool waar het leerlingen betreft uit de regio Heerenveen. Indien leerlingen zijn geplaatst bij VSO De Kinnikschool betreft het een residentiele plaatsing. Een terugplaatsing in het reguliere onderwijs, zijnde de Synthesegroep kan alleen met TLV. Anders wordt het een terugplaatsing naar het reguliere VO.
 • In eerste instantie vanuit het samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland.

Verder

 • Het betreft een samenwerking tussen drie scholen te weten: VSO De Zwaai(onderdeel Renn4), OSG Sevenwolden en het Bornego College.
 • Het onderwijsprogramma wordt uitgevoerd in een daarvoor specifiek prikkelarme leeromgeving in het gebouw van locatie Fedde Schurer van OSG Sevenwolden aan de Schans.
 • Daar waar mogelijk en wenselijk kunnen leerlingen deelnemen aan een aantal reguliere lessen op Fedde Schurer(hybride constructie).
 • De leerlingen worden begeleid door een orthopedagoog van VSO De Zwaai en een studiecoach van VSO De Zwaai/Sevenwolden.
 • Het onderwijs wordt verzorgd door vakdocenten van OSG Sevenwolden vanuit de onderbouw en de bovenbouw
 • De leerlingen volgen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het reguliere havo/vwo programma.

 

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen

Marrit van der Werf via mwerf@bornego.nl of T: 0513-801804

Aagg Toering via a.toering@sevenwolden.nl of T: 0513-644973

Suzanne Aeilkema via s.aeilkema@renn4.nl of T: 0512-571130

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!