Menu Bel RENN4

Matrix Lyceum

Maatwerk op (havo/vwo-) niveau

Matrix Lyceum - RENN4

Het Matrix Lyceum in Drachten is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Talentvolle leerlingen uit de regio, die de potentie hebben om havo of vwo te volgen en over een TLV (toelaatbaarheidsverklaring passend onderwijs) beschikken, kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op deze school.

Het onderwijs

Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix  Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team bestaande uit teamleider Teuny Bosma, 2 groepsleerkrachten, 14 vakdocenten, 1 gedragsdeskundige en 1 huiswerkbegeleider werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal.

De school voert een huiswerkluw beleid.

Doorstroming als doel

Het doel van het Matrix Lyceum is om de leerlingen (zo spoedig mogelijk) te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Dat kan Het Drachtster Lyceum zijn, maar ook een andere regioschool.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer weten over het onderwijs op het Matrix Lyceum? Stuur dan een mailbericht met een verzoek tot contact aan teamleider Teuny Bosma via  t.bosma@singelland.nl.

Voor het schooljaar 2018-2019 is er op het Matrix Lyceum beperkte plaatsingsmogelijkheid, afhankelijk van jaarlaag en niveau van de leerling die aangemeld wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosanne Flokstra via r.flokstra@renn4.nl.

Voor het schooljaar 2019-2020 moeten nieuwe leerlingen voor 15 maart 2019 aangemeld worden. Aanmeldingen van vóór de aanmelddatum betekenen ook plaatsing, zij het binnen de kaders die er nu zijn, bij gebleken geschiktheid van de betreffende leerling en voor zover het aantal van 50 leerlingen niet wordt overschreden. Plaatsing van ná 15 maart 2019 aangemelde leerlingen kunnen wij niet garanderen.
Als blijkt dat er meer aanvragen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan krijgen leerlingen uit het verzorgingsgebied van het SWV VO Zuidoost Friesland voorrang (het SWV VO Zuidoost Friesland heeft voor leerlingen in de regio Heerenveen een soortgelijke voorziening). Leerlingen uit andere SWV-en wordt geadviseerd zich te oriënteren op voorzieningen die binnen deze SWV-en ontwikkeld zijn en/of worden. Dit geldt voor zowel vóór als na 15 maart aangemelde leerlingen.

Via deze link kunt u een aanmeldingsformulier invullen en indienen.

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.