Menu Bel RENN4

Erasmusschool

VSO

Erasmusschool - RENN4
Erasmusschool

De Erasmusschool geeft onderwijs aan leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo en bereidt leerlingen voor op het deelnemen aan het staatsexamen. De school biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en vervult een regionale functie. Naast het lesprogramma richt de school zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun scholingskansen en kansen in de maatschappij toenemen.
De grondslag van de school is bijzonder neutraal. Dat wil zeggen dat er geen bepaalde geloofsovertuiging wordt uitgedragen.

VSO Groningen biedt, naast de reguliere groepen, specifieke onderwijsarrangementen. Deze worden aangeboden als maatwerkgroepen op de Erasmusschool. In de Maatwerkgroepen zitten leerlingen die niet volledig naar school kunnen. Vaak gaat het om thuiszitters waarbij we proberen de schoolgang weer te laten starten en succesvol te maken. Ook leerlingen die in een reguliere VSO-groep of in een regulier onderwijs groep uitvallen kunnen in de maatwerkvoorziening worden geplaatst.

Binnen de maatwerkvoorziening zijn er op dit moment vijf stromen te duiden:

  • Gedeeltelijke schoolgang (in opbouw) in combinatie met hulpverlening (onderwijszorgarrangement)
  • Gedeeltelijke schoolgang (bestendigd) in combinatie met hulpverlening (onderwijszorgarrangement)
  • Volledige schoolgang in een extra veilige setting
  • IVIO@school
  • Aanpak thuiszitters (voorheen Keerpunt RENN4)

Leerlingen die instromen in de maatwerkvoorziening starten met een aangepast programma met daarin in ieder geval de basisvakken Nederlands, rekenen, wiskunde en Engels. Dit wordt eventueel aangevuld met een interesse vak uit het vakkenpakket. Hiernaast volgen de leerlingen praktijkvakken en/ of een in- of externe stage. In het belang van de leerling kan er in een uitzonderlijk geval gestart worden met praktijkvakken. Daarbij zijn zelfredzaamheid, veiligheid en samenwerking belangrijke uitgangspunten. De praktijkvakken bestaan uit techniek, koken, groen, sport en CKV (culturele en kunstzinnige vorming).

Leerlingen in de Maatwerkgroep hebben naast school ook intensieve hulpverlening (dit is een voorwaarde om in deze groep te participeren). Per leerling wordt maatwerk geleverd, zowel in opbouw van lestijd als lesstof. In het belang van de leerling kan gekozen worden om te werken met de lesmethodes van de Erasmusschool of de methodes waar de leerling al mee werkte als er op korte termijn (12 weken) de mogelijkheid is om terug te schakelen naar de school van herkomst. Er is dus sprake van individueel onderwijs in een klaslokaal met meerdere leerlingen. Het doel is uit te stromen naar een reguliere VSO-groep (op het Diamantcollege), reguliere VO groep, arbeid of zorg/ dagbehandeling. Leerlingen volgen de vakken uit het onderwijsaanbod. In het belang van de leerling kan er afgeweken worden van het programma door bijvoorbeeld een aanpassing in het aantal lesuren op school.

Naast deze vakken wordt ook op de Erasmusschool aandacht besteed aan het ontwikkelen van de talenten van leerlingen middels het Talentenplein, excellent in speciaal talent. Mocht u meer informatie willen lees dan de schoolgids of kom langs op de Erasmusschool!

Vanaf 11 juni 2020 heeft het College van Bestuur De Erasmusschool in Groningen vol verklaard.

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Op volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst zodra er weer plek is.

Voor het toelatingsbeleid van de school wordt verwezen naar de schoolgids van De Erasmusschool.

De school heeft plaats voor 94 leerlingen. Op dit moment zijn er 111 leerlingen die het komende schooljaar het onderwijs aan De Erasmusschool zullen volgen.

Via deze site houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.