Menu Bel RENN4

De Windroos

VSO

De Windroos - RENN4

De Windroos

RENN4 De Windroos is onderdeel van een uniek onderwijsconcept Eduwiek. Hierin participeert De Windroos met Praktijkonderwijs en het VMBO Roelof van Echten College en de Atlas cluster 4 in een gebouw.

Dit unieke concept is niet alleen gericht op gezamenlijke huisvesting maar ook het realiseren van Passend Onderwijs voor iedere leerling. Passend onderwijs betekent dat samen zorgvuldig gekeken wordt waar een leerling de beste kansen heeft: in een reguliere school, met extra aandacht of in het speciaal onderwijs met zijn specialistische aanpak. Ook gemengde arrangementen en individueel maatwerk zijn mogelijk. Regulier waar het kán en speciaal waar het moet.

Onderwijs

Het onderwijs van de Windroos is gericht op leerlingen van 12 tot maximaal 20 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.

Het doel van het onderwijs is de leerling op maat te begeleiden naar een zo zelfstandig en geïntegreerd mogelijk functioneren in de maatschappij.

In de eerste plaats op het gebied van arbeid en dagbesteding waarbij we de elementen van wonen en vrije tijd geïntegreerd in de praktijkvakken aanbieden.

Daarnaast besteden we gericht aandacht aan de invulling van burgerschap, sociale – , werknemersvaardigheden, communicatieve redzaamheid,  sport  en cultuur. Onderwijs op de Windroos kenmerkt zich door een duidelijke gerichtheid op de praktijk. Ontwikkelgebieden als taal en rekenen bieden we in de eerste leerjaren voor de leerling als afgebakende leervakken aan, in de verdere schoolloopbaan bieden we deze gebieden soms ook meer praktisch aan.

Leerjaren

In de onderbouw van het VSO bedraagt het aantal praktijkgerichte activiteiten 30% van het totale lespakket. In de bovenbouw is dat aantal opgelopen tot 70%. Met behulp van competentiegericht onderwijs bestaat de mogelijkheid dat leerlingen zich naar vermogen (branche-gericht) kunnen certificeren. De Windroos kent twee uitstroomprofielen: arbeid en dagbesteding.

Stage

Het thema is stage is leren werken. Dit wordt vormgegeven in het planmatig werken naar een uitstroomperspectief dat past bij de leerling.

In de onderbouw bestaat de praktijk uit praktijkvakken in de vijf sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie, land en tuinbouw en creatieve vakken.

In de middenbouw is er door de leerling een keuze gemaakt voor 2 sectoren waarin ze lesaanbod krijgen. Arbeidsvaardigheden en een branche gerichte cursus worden getraind in het Arbeidstrainingscentrum (ATC) en bij Alescon. Daarnaast volgen de leerlingen een begeleide interne stage.

In de bovenbouw wordt er nog gewerkt aan de branche gerichte cursussen die horen bij de gekozen sectoren. Daarnaast staan de begeleide externe stages centraal (o.a. groenbedrijf, facilitaire dienstverlening, productie) De leerlingen worden voorbereid op de overgang van school naar werk via de uitstroomstage.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapport - RENN4

Inspectierapport

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Jaarplanner - RENN4

Jaarplanner

Verder lezen
Schooltijden - RENN4

Schooltijden

Verder lezen
Ouderraad - RENN4

Ouderraad

Verder lezen
Notulen MR

Notulen MR

Verder lezen
Medezeggenschapsraad - RENN4

Medezeggenschapsraad

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!