Menu Bel RENN4

De Sterren

SBaO

De Sterren - RENN4

SBO De Sterren

Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die andere speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben. Scholen voor speciaal basisonderwijs  hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar leerlingen krijgen andere begeleiding en mogelijkheden om deze doelen te bereiken. Bovendien hebben de scholen kleinere groepen en meer deskundigheid beschikbaar.

SBO De Sterren is gericht op kinderen van 4 tot 12 à 13 jaar, die om uiteenlopende redenen het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen. De hoeveelheid leerstof kan daar te groot zijn of het tempo waarin de leerstof behandeld wordt is te hoog, of de cognitieve ontwikkeling van het kind sluit niet aan bij de eisen van de basisschool. Daarnaast kunnen er ook andere oorzaken zijn waardoor de reguliere scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband geen mogelijkheden voor opvang en onderwijs op maat meer kunnen bieden; leren is meer dan alleen het volgen van schoolse vakken als lezen, taal en rekenen.

Onze school is er voor kinderen met:

  • Leerproblemen
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Problemen m.b.t. de concentratie
  • Lichte psychiatrische problematiek ( bijvoorbeeld, een stoornis in het autistisch spectrum)
  • Een combinatie van bovengenoemde gebieden,

 Gezien de leerachterstand, en / of de problematiek, zijn onze leerlingen gebaat bij een specifiek kindgerichte en gestructureerde aanpak. De school richt zich dan ook op het leren accepteren van de problematiek, waarbij omgaan met eigen problemen en die van andere kinderen centraal staat. De school wil niet alleen een school zijn, waar kinderen iets leren, maar ook een plaats waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een individu met zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Het accent ligt voornamelijk in de pedagogische en didactische aanpak.

Pedagogisch omdat alle kinderen geleerd wordt om te gaan met hun specifieke problematiek en die van anderen.

Didactisch, omdat bij alle kinderen getracht wordt de leerachterstand tot een minimum te beperken, rekening houdend met de individuele mogelijkheden.

Eén en ander houdt in, dat iedere leerling intensief begeleid wordt door middel van persoonlijke aanmoediging en hulp, die vanuit een teamgerichte leerlingenbespreking wordt ontwikkeld. Hierbij speelt toetsing een belangrijke rol, opdat leerprestaties duidelijk geëvalueerd kunnen worden. Het schoolteam vindt het van groot belang, dat de kinderen kunnen opgroeien tot volwaardige leden van de samenleving.

Schoolgids - RENN4

Schoolgids

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapporten - RENN4

Inspectierapporten

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!