Welkom bij De Carrousel

De Carrousel is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en zit samen met de so de G.J. van der Ploegschool op één locatie. De locatie is onderdeel van het Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen (GOH), hieronder vallen ook so de Aventurijn en sbo de Kameleon.

Onze scholen werken intensief met elkaar samen, wat ook betekent dat onze leerlingen, daar waar mogelijk, bij elkaar in de groep zitten, ongeacht de toelaatbaarheidsverklaring (voor sbo of so). We bieden een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar voor wie het onderwijsaanbod in het regulier basisonderwijs niet voldoende passend is.

Hier zijn we trots op 

Bij ons zijn leerlingen met al hun (ontwikkelings)bijzonderheden welkom, met elkaar gaan we op zoek naar mogelijkheden en kansen. Hierbij werken we intensief samen met ouders/verzorgers, verschillende (jeugd)zorgpartijen, de gemeente en diverse samenwerkingsverbanden in de regio.

We handelen vanuit de waarden van Positive Behavior Support (PBS); Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect. PBS is een schoolbrede methodiek die zorgt voor een positief schoolklimaat.

Door eenduidige gedragsafspraken te hanteren, creëren we sociale veiligheid voor iedere leerling. Centraal hierbij is dat leerlingen leren om rekening te houden met de grenzen van zichzelf en die van een ander.

“Buiten hinkelen met cijfers vind ik veel leuker dan in de klas zitten,” Sharon 9 jaar

Onderwijs en begeleiding 

Gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers die zich inzetten voor de ontwikkeling van iedere leerling, vormen de spil van ons onderwijs. Alle medewerkers krijgen specifieke trainingen aangeboden (PBS, ABC-methodiek en beeldcoaching). Binnen de school zijn orthopedagogen, gedragsspecialisten, intern begeleiders, meerdere collega’s die een onderwijsgerelateerde Master hebben afgerond en er is voor leerlingen extra ondersteuning mogelijk in de vorm van Hond In School, directe inzet van zorgmedewerkers (jeugdprofessionals), logopedie en/of fysiotherapie.

Naast didactiek is er veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van iedere leerling. Ook is er ruimschoots aandacht voor de praktische vakken en het bewegend leren.
Een vakleerkracht geeft gym en er is ook een vakleerkracht voor handenarbeid en techniek.

Meer weten?

Neem contact op met
Roselie Drost
Directeur Gespecialiseerd Onderwijs

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Wielewaal 1
7905 GX HOOGEVEEN

Telefoon: 0528-234444
E-mail: GOH@renn4.nl

Directeur(en): Roselie Drost