Leerlingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een vergoeding van vervoerskosten. Dit is het geval wanneer zij vanwege een beperking aangewezen zijn op ander vervoer dan openbaar vervoer of fiets/bromfiets of wanneer zij vanwege een beperking niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De gemeente waar de leerling woont is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Per leerling bekijkt de gemeente of leerlingenvervoer nodig is. De regeling voor de vervoerskostenvergoeding kan per gemeente verschillen. U kunt daarom het beste informeren bij de gemeente. 

Onze VSO-scholen hebben een duidelijk doel voor ogen: leerlingen waar mogelijk een diploma laten halen en voorbereiden op een plek in de samenleving. Er zijn diverse routes naar deelcertificaten en diploma’s mogelijk. Welke route een kind kan volgen, verschilt per schooltype en is daarnaast ook afhankelijk van de partners in het regulier voortgezet onderwijs waarmee de RENN-school een samenwerking heeft. Hieronder schetsen we globaal de mogelijkheden: 

  • Overstappen naar regulier voortgezet onderwijs 

Als blijkt dat een kind de extra ondersteuning van de VSO-school niet meer nodig heeft, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar een school voor regulier voortgezet onderwijs. Op deze school kan het kind dan het diploma (vmbohavo of vwo) halen. Er zijn VSO-scholen van RENN4 die hiervoor een samenwerking hebben met partners in het regulier voortgezet onderwijs.  

  • Behalen van deelcertificaten  

Blijft een leerling op de VSO-school, dan is het mogelijk om voor de leerroutes vmbo BB en vmbo KB deelcertificaten te halen. Dit kan op twee manieren: 

– via gewone examens, als in symbiose wordt samengewerkt met het regulier onderwijs. Symbiose wil zeggen dat de VSO-leerling een aantal vakken volgt in een school voor regulier voortgezet onderwijs. 

– via staatsexamens. 

  • Behalen van diplomavmbo, havo en vwo 

Een VSO-leerling kan voor VMBO TL een volledig diploma halen via staatsexamens.  

Daarnaast is het mogelijk dat een leerling via examens van bureau IVIO een havodiplomhaalt. 

Wilt u weten welke route uw kind kan volgen? Informeer dan bij de VSO-school van uw kind. 

Hoelang een leerling in het SBO of SO blijft, is afhankelijk van zijn/haar ontwikkeling. Overstappen naar het regulier onderwijs is mogelijk als blijkt dat de leerling de extra ondersteuning vanuit het SBO of SO niet meer nodig heeft. Dit bepaalt de school altijd in samenspraak met de beoogde school in het regulier onderwijs en in afstemming met ouders/verzorgers en zo mogelijk de leerling. 

Elke leerling krijgt onderwijs dat past bij zijn/haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Een beschrijving van het onderwijsaanbod vindt u in de schoolgids van de school waar uw kind naar toe gaat.  

Een leerling met een indicatie/TLV SBO kan in principe een plek krijgen in het SBO. Net zo kan een leerling met een TLV SO in principe een plek krijgen in het SO. Of een leerling wordt toegelaten, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling en van de ondersteuning die de betreffende SBO-school of SO-school kan bieden. Dit staat beschreven in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school in Nederland heeft. In het SOP beschrijft een school wat zijboven op de basisondersteuning (=wat elke school in het samenwerkingsverband kan bieden)aan extra ondersteuning kan bieden. De schoolondersteuningsprofielen van RENN4 kunt u downloaden via de schoolpagina.

RENN4 heeft scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  

Binnen het SO en VSO heeft RENN4 scholen die gespecialiseerd onderwijs bieden aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en scholen met een gespecialiseerd aanbod voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. 

SBO-scholen zijn bedoeld voor leerlingen die een leerachterstand hebben, leerlingen bij wie opvoedingsmoeilijkheden spelen en leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Het SBO is voor leerlingen die het op een reguliere basisschool (een gewone basisschool) niet redden. Deze leerlingen hebben een lichtere problematiek dan leerlingen op een SO-school.  

Op een SBO-school verwerven leerlingen dezelfde basiskennis als leerlingen op een gewone basisschool, maar zij mogen daar langer over doen. Uitlopen kan tot 14 jaar. Om een plek te krijgen op een SBO-school heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV SBO) nodig. De SBO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school: 

  • wat de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn;  
  • hoe met extra hulp en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien; 
  • en wat de doelen voor die extra hulp en begeleiding zijn.   

Speciaal onderwijs (SO) is er voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, waaraan ook een SBO-school niet kan voldoen. Om een plek in het SO te krijgen is een TLV SO nodig. De SO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school:  

  • wat de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn,  
  • hoe met extra hulp en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien;
  • en wat de doelen voor die extra hulp en begeleiding zijn.