Wij stellen ons graag voor

Al lange tijd wordt er vanuit RENN4 samengewerkt met verschillende kennisinstituten, waaronder met de Hanzehogeschool, Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast deze structurele samenwerking wordt er uiteraard ook samengewerkt met andere afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen en andere kennisinstituten in het land. Hieronder stellen de betrokken onderzoekers zichzelf voor. 

Dr. Anke de Boer

Directeur Onderwijsadvies, Onderzoek & Kwaliteit 

Mijn naam is Anke de Boer, en ik ben sinds april 2022 aangesteld als directeur Onderwijsadvies, Onderzoek & Kwaliteit (OOK) bij het Bedrijfsbureau van RENN4. Daarnaast werk ik voor 1 dag per week als universitair hoofddocent bij de basiseenheid Orthopedagogiek: Leren & Ontwikkelen van de Rijksuniversiteit Groningen. Als directeur ben ik – naast onderzoek – verantwoordelijk voor de onderwijsadvisering en de kwaliteitszorg. Het onderzoek van RENN4 maakt integraal onderdeel uit van het hele domein OOK.  

Mijn expertise ligt op het gebied van onderzoek naar inclusief en speciaal onderwijs, waarbij het gaat om het optimaliseren van de (inclusieve) onderwijsleeromgeving voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Ik houd van het ontwerpen en begeleiden van onderzoek met als doel de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren. Voor de komende jaren is het speerpunt om de kennis en expertise van RENN4 meer zichtbaar te maken, en daarnaast in ons onderzoek (nog beter) aan te sluiten bij vragen uit de onderwijspraktijk. 

Contactgegevens: a.deboer4@renn4.nl 

Ivonne Douma

Onderzoekscoördinator RENN4

Mijn naam is Ivonne Douma en ik ben werkzaam als onderzoekscoördinator bij RENN4. Als onderzoekscoördinator ben ik betrokken bij de opzet en de uitvoer van verschillende onderzoeken binnen de organisatie. Hierbij valt te denken aan onderzoek rondom onderwijskwaliteit en het voldoen aan de kaders van de Inspectie, zoals opbrengsten- en prestatieanalyses. Maar daarnaast kijk ik ook naar onderzoekvragen die voortkomen uit onze eigen scholen. Als onderzoekscoördinator vervul ik ook een coördinerende en begeleidende rol bij onderzoeken die door externe samenwerkingspartners binnen onze organisatie worden uitgevoerd. Naast het onderzoek binnen RENN4 ben ik op dit moment bezig met de afrondende fase van mijn promotieonderzoek. Binnen dit onderzoek kijk ik naar de sociale aspecten van inclusie binnen een geïntegreerde onderwijssetting. Mijn uiteindelijke doel is om door middel van praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en zo goed mogelijk passend te maken voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Contactgegevens: i.douma@renn4.nl

Dr. Marieke van der Pers

Onderzoeker en adviseur Leren en Ontwikkelen

Mijn naam is Marieke van der Pers en ik ben sinds november 2023 aangesteld als onderzoeker en adviseur Leren en Ontwikkelen bij het Bedrijfsbureau van RENN4.
Ik ben opgeleid als demograaf en kijk daarom vaak met nét even een andere blik naar onderwijsonderzoek. Na mijn promotieonderzoek heb ik enkele jaren bij de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar professionele ontwikkeling en uitval van startende leerkrachten. Vanuit mijn demografische expertise heb ik een bijdrage geleverd aan het landelijk onderzoek Begeleiding Startende Leraren door het integreren van individuele, school- en regionale contexten. Ik hecht veel waarde aan het integreren van de demografische en regionale context in onderwijsonderzoeken, omdat deze vaak helpend zijn om verschillen tussen individuen, teams, scholen of regio’s te begrijpen of te verklaren. Het op orde hebben van data is daarbij cruciaal; ik maak dan graag gebruik van bestaande gegevens en denk na over hoe benodigde gegevens op een duurzame manier te verkrijgen zijn.

Contactgegevens: m.vdpers@renn4.nl

Christy Tenback

Onderwijsadviseur RENN4 en (buiten)promovendus Rijksuniversiteit Groningen

Ik ben Christy Tenback en werk sinds 2006 bij RENN4. In verschillende functies heb ik leraren en ondersteuners mogen begeleiden, adviseren en trainen in het lesgeven aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. In 2019 ben ik gestart met een onderzoek naar de integratie van so en sbo-scholen, verspreid over heel Nederland. In het voorjaar van 2023 starten we met de derde en laatste meting van dit prachtige project. Naast onderzoek doen ben ik actief met het organiseren van kennisdeling en kennisontwikkeling. Ik geloof enorm in de kracht van samen leren, vanuit praktijkervaring én onderzoek om zo de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in het hele onderwijsveld te verbeteren en gezamenlijk toe te werken naar inclusiever onderwijs.

Contactgegevens: c.tenback@renn4.nl

Willeke Norder

Leerkracht RENN4 en promovendus Rijksuniversiteit Groningen

Mijn naam is Willeke Norder. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als gezondheidswetenschapper begon ik als zij-instromer in 2019 voor de klas in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van RENN4. Ik geniet van de interactie met de leerlingen en van het bieden van onderwijs op een manier die het beste bij hen past. Soms is dat een zoektocht. Wat helpt in die zoektocht is de samenwerking met mijn collega’s, maar ook met ouders/verzorgers en hulpverlening. Ook blijf ik nieuwsgierig naar hoe onze leerlingen hun onderwijs ervaren. Het leren kennen van die ervaring is immers nodig om ons onderwijs nóg beter op hun belevingswereld aan te laten sluiten. Sinds augustus 2022 werk ik de helft van de week aan een promotie-onderzoek naar die ervaringen van onze leerlingen. Daarin kijk ik naar hun gevoel van competentie, autonomie en verbondenheid op school, en zoek ik uit hoe dit hun welzijn en motivatie beïnvloedt. De andere helft van de week geniet ik van de dagelijkse praktijk in het onderwijs en sta ik met veel plezier voor de klas op de Erasmusschool, een VSO school van RENN4 in Groningen.

Contactgegevens: w.norder@renn4.nl