Samenwerking onderwijs en jeugdzorgpartners

Per school moet er samengewerkt worden met een flink aantal zorg- en jeugdzorg instellingen (en particulieren). Het blijkt dat de werkwijze van samenwerkingsvorm verschillend is per samenwerkingsverband, per school en jeugdzorgpartner. Het versterken van de samenwerking is een speerpunt van RENN4.

Prestaties en ontwikkeling van leerlingen in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs

Al jarenlang wordt binnen RENN4 onderzoek gedaan naar (leer-)opbrengsten en worden deze in relatie gebracht met schoolkenmerken. In dit onderzoek (gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) wordt een stap verder gezet: er wordt gekeken hoe leerlingen cognitief en non-cognitief presteren, hoe zij zich ontwikkelen gedurende hun schooltijd en of er school- en leerlingkenmerken voorspellend zijn voor hun cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling. De non-cognitieve ontwikkeling richt zich vooral op de leerprestaties en het leergedag van RENN4 leerlingen.

ABC-methode

In het onderwijs van RENN4 heeft het onderwijspersoneel veel te maken met leerlingen die externaliserend gedrag laten zien. Het omgaan met dit gedrag is voor veel leraren en ondersteuners een uitdaging. Inzicht in het gedrag en handvatten krijgen hoe hiermee om te gaan is daarom belangrijk. Met die reden is de training in de ABC-methode al jaren een vast onderdeel van de professionalisering van RENN4.

Geïntegreerde onderwijs-voorzieningen

Het mengen van leerlingen uit verschillende typen onderwijs in één groep is wettelijk niet toegestaan. Om de ontwikkeling naar meer ‘inclusiever onderwijs’ te stimuleren is dit wel nodig. Daarom is er een experimentregeling door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap die dit mogelijk maakt. In dit onderzoek (gefinancierd vanuit het NRO en deelnemende besturen) wordt nagegaan wat de impact van het werken met gemengde groepen is in de onderwijspraktijk.

Samen onder één dak

Sinds enkele jaren staat in Hoogeveen de onderwijslocatie Eduwiek. Binnen deze locatie is het voortgezet speciaal onderwijs en het reguliere voortgezet onderwijs onder één dak gehuisvest. Dit biedt leerlingen in het vso de mogelijkheden om (meer) contact op te doen met leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Of leerlingen uit het vso en het vo onderling contact hebben met elkaar hopen we in dit onderzoek te achterhalen.

Symbiose voor leerlingen in het vso

Om leerlingen in het vso cognitief meer uit te dagen wordt er op veel plekken gewerkt met symbiose: leerlingen staan ingeschreven in het vso, maar mogen binnen de wettelijke kaders tot maximaal 60% onderwijs volgen op een reguliere vo school. Symbiose werd al veelvuldig ingezet. Nu is er (gefinancierd vanuit het NRO) systematisch onderzoek gedaan naar wat dit oplevert voor leerlingen en betrokken onderwijsprofessionals.

Ervaringen van leerlingen in het vso

Motivatie is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn er drie psychologische basisbehoeften die bijdrage aan een hoge motivatie: autonomie, competentie en verbondenheid. In dit onderzoek (gefinancierd vanuit het NWO middels een promotiebeurs voor leraren) wordt nagegaan wat leerlingen in het vso motiveert voor school en in hoeverre hier in het onderwijs aan tegemoet wordt gekomen.