Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR) 

Elke RENN4-school heeft een MR. Via de MR hebben ouders (en bij het VSO ook leerlingen) en personeel invloed op het schoolbeleid. Elke MR is met een lid vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van RENN4.  

De notulen van MR-vergaderingen zijn op te vragen bij de MR. De contactgegevens van de MR zijn te vinden in de schoolgids. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR heeft advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen schooloverstijgende onderwerpen die voor alle RENN4-scholen van belang zijn. De gesprekspartner van de GMR is de voorzitter van het College van Bestuur, die bij elke MR-vergadering aanwezig is. 

De GMR vergadert gemiddeld 9 keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan dient u dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de ambtelijk secretaris. De data van de GMR-vergaderingen zijn op te vragen bij de GMR en ook te vinden op intranet.  

De notulen van elke GMR-vergadering worden gedeeld met de MR’s van de scholen en de medewerkers. De notulen worden op intranet geplaatst en zijn ook op te vragen bij de ambtelijk secretaris.  

De GMR wil een bijdrage leveren aan een goed bestuur van RENN4 en de scholen. De Raad van Toezicht heeft hetzelfde belang. Daarom komen beide raden twee keer per jaar bij elkaar. De Raad van Toezicht wordt zo geïnformeerd over de gang van zaken binnen RENN4 en wat er in de organisatie leeft. Dit helpt de Raad van Toezicht om goede feedback te geven aan de bestuurders. 

Voorzitter GMR:  Lydia Fifield

Ambtelijk secretaris: Bernadette Evers 

Bereikbaarheid: gmr@renn4.nl