Uw kind gaat naar het gespecialiseerd onderwijs. Wat betekent dat voor u?

lef

innovatie

ontwikkelingsgericht

Als gecertificeerde onderwijsorganisatie verzorgen we speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2.900 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Dat doen we op meer dan 30 locaties in Groningen, Friesland en Drenthe.

Gespecialiseerd onderwijs

Bij RENN4 helpen wij elke leerling om zijn/haar toekomstperspectief te realiseren. Daarom focussen we op de unieke kwaliteiten en kansen van iedere leerling. Dat doen we met gespecialiseerd onderwijs. We stemmen het onderwijs en de ondersteuning af op wat de individuele leerling nodig heeft.

Wegwijzer

Voordat uw kind op een RENN4-school kan komen, moeten er diverse zaken geregeld worden. Meer informatie hierover leest u bij veelgestelde vragen.

Maak kennis met de scholen

Elke RENN4-school presenteert zich op een eigen pagina. Van daaruit krijgt u toegang tot praktische informatie, zoals de schoolgids. Ook kunt u filmpjes bekijken waarin leerlingen en ouders vertellen over hun ervaringen met RENN4. Buiten deze website kunt u informatie vinden via Scholen op de kaart.  

Wilt u meer weten over een van onze scholen? Bel of mail de school of maak een afspraak voor een rondleiding!

Samenwerkingsverbanden

In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs in een regio samen. Samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat kinderen in hun regio naar de school gaan die bij hen past. Zo maken ze afspraken over welke begeleiding reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het gespecialiseerd onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld.

Heeft u vragen over passend onderwijs of ondersteuning, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven. Daarnaast hebben alle samenwerkingsverbanden een eigen ouder- en jeugdsteunpunt. Op de website van het samenwerkingsverband in uw regio, vindt ook u de verwijzing naar het ouder- en jeugdsteunpunt. De samenwerkingsverbanden in Noord-Nederland waarin RENN4 zit, vindt u in dit overzicht.

Algemene informatie over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vindt u op de landelijke website Samenwerkingsverbanden op de kaart.

Veelgestelde vragen door ouders

Over het onderwijs van RENN4

In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs in een regio samen. Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het gespecialiseerd onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld. Meer informatie over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de verschillende regio’s vindt u website Samenwerkingsverbanden op de kaart.

In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past die bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Op die manier kan elke leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

 • een leerling gaat naar het regulier onderwijs (een gewone school) als dat kan;  
 • een leerling gaat naar het speciaal onderwijs als dat nodig is;  
 • elke leerling gaat in de eigen regio naar school 

Samenwerkingsverbanden van scholen zorgen ervoor dat de kinderen binnen hun regio naar de school gaan die bij hen past. 

Vanaf de start hebben zeven samenwerkende onderzoeksinstituten de ontwikkeling van passend onderwijs nauwgezet gevolgd. Dat heeft geleid tot een rapport dat in mei 2020 is afgerond. Belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn: 

 • de organisatie van de extra ondersteuning voor leerlingen is verbeterd; 
 • voor leraren en ouders heeft passend onderwijs minder opgeleverd dan verwacht; 
 • het effect van passend onderwijs is niet goed te stellen. 

Het ministerie van OCW heeft zelf een veldtraject uitgevoerd. Tijdens twee bijeenkomsten in maart 2020 zijn gesprekken gevoerd met mensen die dagelijks te maken hebben met passend onderwijs. Dit heeft geleid tot een praatplaat met bijbehorende toelichting die u kunt downloaden. De opbrengsten van onderzoek en veldtraject geven samen een beeld van waar passend onderwijs nu staat en waar het naartoe moet met passend onderwijs.  

Onze VSO-scholen hebben een duidelijk doel voor ogen: leerlingen waar mogelijk een diploma laten halen en voorbereiden op een plek in de samenleving. Er zijn diverse routes naar deelcertificaten en diploma’s mogelijk. Welke route een kind kan volgen, verschilt per schooltype en is daarnaast ook afhankelijk van de partners in het regulier voortgezet onderwijs waarmee de RENN4-school een samenwerking heeft. Hieronder schetsen we globaal de mogelijkheden: 

 • Overstappen naar regulier voortgezet onderwijs 

Als blijkt dat een kind de extra ondersteuning van de VSO-school niet meer nodig heeft, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar een school voor regulier voortgezet onderwijs. Op deze school kan het kind dan het diploma (vmbohavo of vwo) halen. Er zijn VSO-scholen van RENN4 die hiervoor een samenwerking hebben met partners in het regulier voortgezet onderwijs.  

 • Behalen van deelcertificaten  

Blijft een leerling op de VSO-school, dan is het mogelijk om voor de leerroutes vmbo BB en vmbo KB deelcertificaten te halen. Dit kan op twee manieren: 

– via gewone examens, als in symbiose wordt samengewerkt met het regulier onderwijs. Symbiose wil zeggen dat de VSO-leerling een aantal vakken volgt in een school voor regulier voortgezet onderwijs. 

– via staatsexamens. 

 • Behalen van diplomavmbo, havo en vwo 

Een VSO-leerling kan voor VMBO TL een volledig diploma halen via staatsexamens. Daarnaast is het mogelijk dat een leerling via examens van bureau IVIO een havodiplomhaalt. 

Wilt u weten welke route uw kind kan volgen? Informeer dan bij de VSO-school van uw kind. 

Hoelang een leerling op een RENN4-school blijft, is afhankelijk van zijn/haar ontwikkeling. Overstappen naar het regulier onderwijs is mogelijk als blijkt dat de leerling de extra ondersteuning vanuit het gespecialiseerd onderwijs niet meer nodig heeft. Dit bepaalt de school altijd in samenspraak met de beoogde school in het regulier onderwijs en in afstemming met ouders/verzorgers en zo mogelijk de leerling. 

Elke leerling krijgt onderwijs dat past bij zijn/haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Een beschrijving van het onderwijsaanbod vindt u in de schoolgids van de school waar uw kind naar toe gaat.  

RENN4 heeft scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  

Binnen het SO en VSO heeft RENN4 scholen die gespecialiseerd onderwijs bieden aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en scholen met een gespecialiseerd aanbod voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. 

SBO-scholen zijn bedoeld voor leerlingen die een leerachterstand hebben, leerlingen bij wie opvoedingsmoeilijkheden spelen en leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Het SBO is voor leerlingen die het op een reguliere basisschool (een gewone basisschool) niet redden. Deze leerlingen hebben een lichtere problematiek dan leerlingen op een SO-school.  

Op een SBO-school verwerven leerlingen dezelfde basiskennis als leerlingen op een gewone basisschool, maar zij mogen daar langer over doen. Uitlopen kan tot 14 jaar. Om een plek te krijgen op een SBO-school heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV SBO) nodig. De SBO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school: 

 • wat de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn;  
 • hoe met extra hulp en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien; 
 • en wat de doelen voor die extra hulp en begeleiding zijn.   

Speciaal onderwijs (SO) is er voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, waaraan ook een SBO-school niet kan voldoen. Om een plek in het SO te krijgen is een TLV SO nodig. De SO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school:  

 • wat de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn,  
 • hoe met extra hulp en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien;
 • en wat de doelen voor die extra hulp en begeleiding zijn.   

Over aanmelden en toelaten

Nadat het aanmeldingsdossier is ontvangen, wordt met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Hieraan zullen in ieder geval de gedragskundige en de intern begeleider van de RENN4-school deelnemen. Op basis van het aanmeldingsdossier en het intakegesprek zal de school binnen 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als wij vinden dat onze school de leerling geen goed aanbod kan doen, zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een andere RENN4-school. 

In de toelaatbaarheidsverklaring staat hoe lang die geldig is. Bent u de verklaring kwijt? Informeer dan bij de school van uw kind, want die zal de toelaatbaarheidsverklaring zeker hebben. 

Bij het samenwerkingsverband kunt u hiernaar informeren. Daar kunnen ze u vertellen wanneer de commissie een beslissing neemt. Informeren bij de school heeft geen zin. De school wacht, net als u, op de beslissing en heeft daar geen enkele invloed op. 

Als de RENN4-school de voorkeursschool voor uw kind is , stuurt zij het aanmeldingsdossier naar het samenwerkingsverband waaronder de school valt. Daar zal een commissie beslissen of voor uw kind de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. 

Bij de school van uw voorkeur kunt u zich aanmelden via de aanmeldknop op de website van de school of RENN4. De school zal vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen. Als een school (tijdelijk) geen plaats heeft, zal zij dat op de schoolpagina’s vermelden. 

Een leerling met een indicatie/TLV SBO kan in principe een plek krijgen in het SBO. Net zo kan een leerling met een TLV (V)SO in principe een plek krijgen in het SO. Of een leerling wordt toegelaten, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling en van de ondersteuning die de betreffende SBO-school of (V)SO-school kan bieden. Dit staat beschreven in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school in Nederland heeft. In het SOP beschrijft een school wat zijboven op de basisondersteuning (=wat elke school in het samenwerkingsverband kan bieden)aan extra ondersteuning kan bieden. De schoolondersteuningsprofielen van RENN4 kunt u downloaden via de schoolpagina.

Overige vragen

Als u uw kind thuishoudt omdat uw kind weigert om naar school te gaan, komt de school zo snel mogelijk in actie. Dat is nodig, want hoe langer uw kind thuiszit, hoe lastiger terugkeer naar school wordt. De school volgt hierbij een vaste procedure. Dit is een stappenplan waarin de school samen met uw kind, u als ouders, de leerplichtambtenaar en hulpverlening aan de slag gaat. Het onderstaande filmpje laat zien hoe er stap voor stap wordt toegewerkt naar het doel: terugkeer van uw kind naar school. 

 

 

Uitzonderlijk harde wind, sneeuwval en ijzel en andere extreme weersomstandigheden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Het KNMI geeft codes af om te waarschuwen voor extreem weer. Als ouder/ verzorger is het belangrijk om te weten wat de school van uw kind doet als er code oranje of rood wordt afgegeven. Wij vinden het belangrijk om daarover met u te communiceren. Daarom hebben wij het Protocol extreem weer opgesteld. Dit bevat richtlijnen voor wat u in de verschillende situaties van de school kunt verwachten. Het protocol kunt u hier downloaden.  

Leerlingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een vergoeding van vervoerskosten. Dit is het geval wanneer zij vanwege een beperking aangewezen zijn op ander vervoer dan openbaar vervoer of fiets/bromfiets of wanneer zij vanwege een beperking niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De gemeente waar de leerling woont is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Per leerling bekijkt de gemeente of leerlingenvervoer nodig is. De regeling voor de vervoerskostenvergoeding kan per gemeente verschillen. U kunt daarom het beste informeren bij de gemeente.