In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs in een regio samen. Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het gespecialiseerd onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld.

Meer informatie over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de verschillende regio’s vindt u website Samenwerkingsverbanden op de kaart.

Als u uw kind thuishoudt omdat uw kind weigert om naar school te gaan, komt de school zo snel mogelijk in actie. Dat is nodig, want hoe langer uw kind thuiszit, hoe lastiger terugkeer naar school wordt. De school volgt hierbij een vaste procedure. Dit is een stappenplan waarin de school samen met uw kind, u als ouders, de leerplichtambtenaar en hulpverlening aan de slag gaat. Het onderstaande filmpje laat zien hoe er stap voor stap wordt toegewerkt naar het doel: terugkeer van uw kind naar school. 

 

 

Uitzonderlijk harde wind, sneeuwval en ijzel en andere extreme weersomstandigheden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Het KNMI geeft codes af om te waarschuwen voor extreem weer. Als ouder/ verzorger is het belangrijk om te weten wat de school van uw kind doet als er code oranje of rood wordt afgegeven. Wij vinden het belangrijk om daarover met u te communiceren. Daarom hebben wij het Protocol extreem weer opgesteld. Dit bevat richtlijnen voor wat u in de verschillende situaties van de school kunt verwachten. Het protocol kunt u hier downloaden.  

In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past die bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Op die manier kan elke leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

  • een leerling gaat naar het regulier onderwijs (een gewone school) als dat kan;  
  • een leerling gaat naar het speciaal onderwijs als dat nodig is;  
  • elke leerling gaat in de eigen regio naar school 

Samenwerkingsverbanden van scholen zorgen ervoor dat de kinderen binnen hun regio naar de school gaan die bij hen past. 

Vanaf de start hebben zeven samenwerkende onderzoeksinstituten de ontwikkeling van passend onderwijs nauwgezet gevolgd. Dat heeft geleid tot een rapport dat in mei 2020 is afgerond. Belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn: 

  • de organisatie van de extra ondersteuning voor leerlingen is verbeterd; 
  • voor leraren en ouders heeft passend onderwijs minder opgeleverd dan verwacht; 
  • het effect van passend onderwijs is niet goed te stellen. 

Het ministerie van OCW heeft zelf een veldtraject uitgevoerd. Tijdens twee bijeenkomsten in maart 2020 zijn gesprekken gevoerd met mensen die dagelijks te maken hebben met passend onderwijs. Dit heeft geleid tot een praatplaat met bijbehorende toelichting die u kunt downloaden. De opbrengsten van onderzoek en veldtraject geven samen een beeld van waar passend onderwijs nu staat en waar het naartoe moet met passend onderwijs.  

Nadat het aanmeldingsdossier is ontvangen, wordt met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Hieraan zullen in ieder geval de gedragskundige en de intern begeleider van de RENN4-school deelnemen. Op basis van het aanmeldingsdossier en het intakegesprek zal de school binnen 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als wij vinden dat onze school de leerling geen goed aanbod kan doen, zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een andere RENN4-school. 

In de toelaatbaarheidsverklaring staat hoe lang die geldig is. Bent u de verklaring kwijt? Informeer dan bij de school van uw kind, want die zal de toelaatbaarheidsverklaring zeker hebben. 

Bij het samenwerkingsverband kunt u hiernaar informeren. Daar kunnen ze u vertellen wanneer de commissie een beslissing neemt. Informeren bij de school heeft geen zin. De school wacht, net als u, op de beslissing en heeft daar geen enkele invloed op. 

Als de RENN4-school de voorkeursschool voor uw kind is , stuurt zij het aanmeldingsdossier naar het samenwerkingsverband waaronder de school valt. Daar zal een commissie beslissen of voor uw kind de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. 

Bij de school van uw voorkeur kunt u zich aanmelden via de aanmeldknop op de website van de school of RENN4. De school zal vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen. Als een school (tijdelijk) geen plaats heeft, zal zij dat op de schoolpagina’s vermelden.