lef

innovatie

ontwikkelingsgericht

RENN4 is excellent in speciaal talent. Uiteraard willen we dat blijven! In het meerjarenbeleidsplan 2019-2023 hebben we daarom verwoord hoe we nóg beter kunnen aansluiten op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Hiervoor verstevigen we de samenwerking met collega’s, professionals en partners in onderwijs en zorg. 

Excellent onderwijs voor speciaal talent: dat is de kracht van RENN4. Om te blijven excelleren spelen we actief in op de ontwikkelingen om ons heen en bij onze leerlingen. In ons strategisch beleidsplan hebben we beschreven hoe we dat in de komende periode aanpakken. Vier ambities staan hierbij centraal:  

  • andere inrichting van onderwijs en zorg; 
  • gespecialiseerd onderwijs; 
  • persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling; 
  • boeien en binden van onderwijsprofessionals. 

Hier gaan we de komende jaren voor

lef

innovatie

ontwikkelingsgericht

Samenwerkingsverbanden

Alle scholen voor regulier onderwijs en speciaal onderwijs maken deel uit van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In de samenwerkingsverbanden werken zij samen om iedere jongere een passende onderwijsplek te bieden. Er zijn samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs (voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar) en samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs (voor leerlingen van 12 tot 20 jaar). 

RENN4 neemt deel aan 14 samenwerkingsverbanden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en in de Noordoostpolder. Voor het volgen van onderwijs op een van onze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zonder deze verklaring kan een leerling niet worden toegelaten. De school waarop een leerling nu zit, vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. De verklaring wordt afgegeven door een Commissie van Advies of een Commissie van Toewijzing – de naam kan verschillen per samenwerkingsverband. 

Download hieronder een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin RENN4 participeert:

lef

innovatie

ontwikkelingsgericht

Passend Onderwijs

Samenwerkingsverbanden zijn er om binnen hun regio passend onderwijs te bieden aan ieder kind. Dit betekent dat er voor elk kind een samenhangend en dekkend onderwijsaanbod moet zijn. Voor dit doel hebben het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq, Onderwijscentrum De Twijn en Kentalis hun krachten gebundeld. Met het onderwijsconcept Eduwiek bieden zij een compleet aanbod van onderwijs en zorg voor alle jongeren van 12-20 jaar in Hoogeveen en omgeving. ‘Regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar nodig’ is hierbij het leidend principe. 

Op de locatie Voltastraat in Hoogeveen wordt lesgegeven aan leerlingen van het Roelof van Echten College (praktijkonderwijs en VMBO), Kentalis, woonzorgcentrum Ambiq en RENN4 De Atlas en De Windroos. Elke school heeft haar eigen plekje in het gebouw. Daarnaast delen de scholen praktijkruimtes, zoals een leskeuken, lokalen voor bewerking van hout en metaal en een simulatiewoonhuis. De partners binnen Eduwiek bundelen kennis en expertise, delen faciliteiten en leren van elkaar. Zo stemmen zij het onderwijsaanbod optimaal af op de individuele behoeften van de leerlingen. Daardoor kunnen de leerlingen hun startpositie op de arbeidsmarkt en voor vervolgopleidingen verbeteren. 

Collega’s

lef

innovatie

ontwikkelingsgericht

Professionalisering bij RENN4

Om het maximale uit onze leerlingen te kunnen halen, halen wij het maximale uit onszelf. Voor RENN4 als organisatie en voor iedere RENN4-medewerker is professionalisering daarom van groot belang. In overleg met hun leidinggevende voeren medewerkers zelf de regie over hun professionalisering. RENN4 ondersteunt de professionalisering op diverse manieren. Zo worden intern diverse trainingen aangeboden, bijvoorbeeld omgaan met en voorkomen van agressief gedrag en het hanteren van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook stimuleren we dat  individuele medewerkers een opleiding volgen. 

Professionalisering krijgt ook impulsen vanuit de regionale en landelijke kennisplatforms waarin RENN4 participeert. Doordat RENN4 partner is van OP-jeugd kunnen medewerkers bijvoorbeeld deelnemen aan de refereeravonden. Daarnaast zijn we actief lid van het landelijke platform Leren van Gedrag. Dit platform heeft tot doel (wetenschappelijk) onderzoek over leren en gedrag te verbinden met de praktijk. Een medewerker van RENN is lid van de stuurgroep; daarnaast zijn drie RENN4-medewerkers kennisambassadeur van het platform. 

Netwerkleren is een andere aanjager van professionalisering. Binnen RENN4 is het een belangrijke methodiek voor het vergroten en delen van kennis. In dit kader organiseren we regelmatig RENNspiratiesessies voor geïnteresseerden van binnen én buiten RENN4. De aankondigingen hiervoor worden onder andere gedeeld via LinkedIn.