Waarom is een andere inrichting van onderwijs en zorg nodig?  

Leren en gedrag hebben veel met elkaar te maken. Daarom is het belangrijk dat onderwijsprofessionals en jeugd(hulp)professionals zich met elkaar verbinden. Daarvoor is het nodig dat zij samen bekijken wat voor een leerling het beste is en flexibeler gaan werken. Hiervoor creëren we een omgeving waarin de leerling leert én aan gedragsontwikkeling werkt. Zo kunnen we beter aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling en de persoonlijke ontwikkeling nog sterker stimuleren. Voor de leerling wordt de situatie daardoor duidelijker. De leerling ervaart hoe leren en gedrag elkaar positief kunnen beïnvloeden en weet bovendien precies bij wie hij/zij met vragen terechtkan.

Video Andere inrichting van onderwijs en zorg

Wat doen we al? 

Binnen een aantal RENN4-scholen krijgen leerlingen – onder schooltijd en aansluitend op het onderwijsprogramma – zowel onderwijs als hulp. Onderwijsprofessionals van de school en een jeugd(hulp)professional die de leerling goed kent, zijn betrokken bij de intake. Ze bekijken wat de leerling nodig heeft en welke zorgpartner(s) ingezet kunnen worden. De jeugd(hulp)professionals versterken het pedagogisch klimaat in de school en bieden kinderen gerichte ondersteuning bij specifieke hulpvragen. Bij jonge kinderen gaat het bijvoorbeeld om psychosociale zorg en huiswerkbegeleiding. Oudere kinderen kunnen ook ondersteuning krijgen van hulpverleners voor verslavingszorg en medewerkers van Halt. Wetenschappers observeren en toetsen deze integratie van onderwijs en zorg.  

Wat gaan we doen? 

De integratie van onderwijs en zorg gaan we breder vormgeven en verankeren met een andere inrichting van ons onderwijs. Belangrijke vragen hierbij zijn: met welke zorgpartners doen we dit en hoe gaan we het organiseren? Qua organisatie kan onder meer gedacht worden aan:  

  • het bundelen van budgetten, kennis en ervaring; 
  • het efficiënter en effectiever inrichten van ons onderwijs, bijvoorbeeld door te werken in heterogene groepen; 
  • het anders hanteren van onderwijstijd in afstemming/samenhang met jeugd(hulp)professionals;  
  • vakoverstijgend werken, bijvoorbeeld op leerpleinen; 
  • het inzetten van ICT-hulpmiddelen die de samenwerking tussen onderwijs- en jeugd(hulp)professionals vergemakkelijken. 

Wetenschappers van de RUG ondersteunen ons bij het maken van gefundeerde keuzes.  

Met wie doen we dat?