VSO Groningen, Erasmusschool

 

De Erasmusschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). De school richt zich op terugplaatsing naar het regulier onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

In grote lijnen werken we met alle leerlingen aan:

  • didactische vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • praktische vaardigheden
  • normen en waarden ontwikkeling

Op de Erasmusschool zijn de individuele mogelijkheden van de leerling steeds het uitgangspunt. Er moet zoveel mogelijk aansluiting zijn bij de beleving van de leerling. Er wordt geprobeerd leerlingen aan te spreken op hun mogelijkheden en niet alleen op hun problemen. Het onderwijs is er dan ook op gericht leerlingen zelf keuzes te laten maken voor hun toekomst.

De Erasmusschool richt zich vooral op de regulatie van gedrag, zodat leerlingen voor zichzelf een zinvolle plek in de samenleving kunnen verwerven. Voor de één betekent dit een voorbereiding op terugkeer naar het reguliere onderwijs en voor de ander betekent het begeleiding naar (aangepast) werk, of naar een school waar hij/zij beter geholpen kan worden.

Elke groep heeft een vaste leerkracht die de leerlingen het grootste deel van de dag lesgeeft. Naast groepsleerkrachten beschikt de school over een gedragsdeskundige, een schoolmaatschappelijk werker, een intern begeleider, creatieve therapeuten (beeldend, drama en muziek) en vakleerkrachten voor sport, algemene techniek en handvaardigheid.